Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger:

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Hårbylægerne som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Hårbylægerne behandler , bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger:

Hårbylægerne indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig ( i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af oplysninger:

-Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer , arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger(“følsomme personoplysninger”):

-helbredsoplysninger (f.eks: journaloplysninger,prøvesvar , tests, røntgenbilleder, scanningssvar m.v.), sexuelle forhold.mm.

Formål:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

-Vores undersøgelse , diagnostik og behandling af dig.

-Udarbejdelse af lægeerklæringer

-Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

-Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger , sygehuse eller sygehuslaboratorier.

-Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

-Indberetning til kliniske kvalietsdatabaser

-Indberetninger af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

-Afregningsformål

-Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning , herunder EU`s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks:

 • Dokumentationspligt
 • overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænse til at hindre uautoriseret til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb( denial-of -service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed:

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig , giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være , at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge , diagnosticere eller behandle dig.

Kilder:

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner , f.eks sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger:

I de omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse , diagnosticering eller behandling af dig , vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendig af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til RKKP ( kliniske kvalitetsdatabaser) , Styrelsen for Patientsikkerhed , Sundhedsdatastyrelsen ( medicin, vaccinationer , utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang , at der foreligger en pligt hertil i følge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret)
 • ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og lægemiddelstyrelsen via FMK
 • ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger:

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles , behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles , behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herunder er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap.6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler ( journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§5-10, samt sundhedslovens kap.9.
 • Oplysninger til brug for afregning af patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksis sundhedslovens § 60.
 • medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens §157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke , jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §43.
 • ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens §45.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er basere på samtykke , har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket , påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket , herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere:

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere , som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er:

 • Compugroup Medical (CGM)
 • IP-telefoni( Connection)
 • DAK-e ( digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver, og opbevaring af borgernes svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode:

Vi opbevarer personoplysninger om dig , så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt il at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel i journalen. der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til a opbevare dine personoplysninger i længere id , f.eks i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag , hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret , indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder:

Du har- med lovens begrænsninger- visse rettigheder, herunder retten til indsigt i egne personoplysninger , retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne , herunder f.eks automatiseret, individuel beslutningstagning ( ” profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i §14 bestemmer , at der ikke må ske sletning i patientjournaler , men alene rettelser , tilføjelser.

DU har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed , herunder datatilsynet.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder , er du velkommen til at kontakte klinikken på telefon: 64731616

Hårbylægerne

Møllevej 2, 5683 Haarby

24-5-18